Zaai mengsel van groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws op .

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum.

Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom aan de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied. Deze verschillen naargelang de landbouwstreek waarin het betrokken perceel gelegen is:

 • Polders en Duinen: inzaaien voor 1 september en minstens aanhouden tot 15 oktober
 • Leemstreek: inzaaien voor 1 oktober en minstens aanhouden tot 1 december
 • Zandleem- en andere streken: inzaaien voor 1 oktober en minstens aanhouden tot 1 februari

Wijzigingen van de verzamelaanvraag voor 16 september/16 oktober

Wisselen van percelen waarop groenbedekker werd ingezaaid voor ecologisch aandachtsgebied is nog toegelaten. Wijzig hiervoor de nateelten van de betrokken percelen en vergeet bij het wisselen van percelen niet om de groenbedekker op het nieuw ingezaaide perceel te activeren als ecologisch aandachtsgebied. Deze wijzigingen van de verzamelaanvraag kunnen op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) worden ingediend tot 16 oktober 2016 of tot 16 september 2016 voor percelen gelegen in de landbouwstreken Polders en Duinen.
De totaal aangegeven oppervlakte ecologisch aandachtsgebied zoals geregistreerd in de verzamelaanvraag op 31 mei 2016 blijft voor de berekening van de vergroeningspremie wel gelden als de maximaal in rekening te brengen aangegeven oppervlakte.
Voor ecologisch aandachtsgebied zijn enkel nog wijzigingen van groenbedekker toegelaten, wijzigingen aan andere types ecologisch aandachtsgebied zijn niet meer toegelaten.
Let op, de opmerking op het e-loket of de landbouwer al dan niet voldoet aan de minimaal vereiste oppervlakte voor ecologisch aandachtsgebied houdt in bepaalde gevallen geen rekening met de door de landbouwer uitgevoerde wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de landbouwer op 31 mei 2016 niet voldoende ecologisch aandachtsgebied had aangegeven. Nu nog percelen toevoegen zal het vastgestelde tekort (op 31 mei) niet compenseren. Het e-loket zal daarover ook geen specifieke waarschuwing geven.

Oogsten van groenbedekker tijdens de aanhoudingsperiode

Een groenbedekker mag na de uiterste datum van de minimale aanhoudingsperiode steeds geoogst, gemaaid of begraasd worden. Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker ook geoogst, gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. Deze voorwaarden zijn de volgende:

 • de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de hoofdteelt. Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen
 • na het oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk zorgen voor de opname van nutriënten uit het bodemprofiel en het bedekken van de bodem.

Om de zaadvorming te voorkomen, mogen groenbedekkers die niet aan de bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, enkel gemaaid of geklepeld worden tijdens de aanhoudingsperiode voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt. De groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden.

Overzicht voorwaarden voor de groenbedekker

De andere voorwaarden waaraan de groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening moet voldoen, zijn hieronder weergegeven:

 • De groenbedekker is aangelegd door een mengsel in te zaaien of door gras onder het hoofdgewas in te zaaien
 • Het mengsel moet bestaan uit minstens twee gewassoorten uit de lijst van mogelijke groenbedekkers en er geldt een minimale zaaidichtheid
 • Gebruik van gecertificeerd zaaizaad of handelszaaizaad (als er geen gecertificeerd zaaizaad bestaat) is verplicht
 • Wanneer gras ingezaaid wordt onder het hoofdgewas, mag het gras niet vernield worden bij de oogstwerkzaamheden
 • Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen/herbiciden toegepast worden (Uitzondering grassen: indien gras een hoofdcomponent is in het mengsel, dan is behandeling toegestaan vóór het inwerken van de groenbedekker, na de minimale aanhoudingsperiode)
 • Een groenbedekker kan niet na gras als hoofdteelt
 • Uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiodes respecteren (Om zaadvorming te voorkomen, is maaien of klepelen tijdens de aanhoudingsperiode wel toegestaan, voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt)
 • De groenbedekker mag niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden.

Meer uitleg over de verschillende voorwaarden waaraan een groenbedekker moet voldoen, alsook de lijst met toegelaten soorten, zijn opgenomen in de informatiefiche ‘Vergroening – Ecologisch aandachtsgebied – Groenbedekking’ op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening en doorklikken naar ecologisch aandachtsgebied.

Inzaai van een vanggewas in het kader van het Mestdecreet

Het Mestdecreet verplicht sommige bedrijven om op bepaalde percelen een vanggewas in te zaaien om het risico op verlies van nutriënten door uitspoeling te beperken. Voor informatie over de verplichtingen en de voorwaarden kunnen landbouwers contact opnemen met de Mestbank.

Dit bericht werd overgenomen van http://lv.vlaanderen.be/nl